Algemene Voorwaarden

versie november 2018


ALGEMENE VOORWAARDEN - WERVING & SELECTIE WIMI


Inleiding


Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door WIMI vof, hierna te noemen WIMI. Deze zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen WIMI en haar opdrachtgevers. Indien en voor zover WIMI één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen WIMI en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten c.q. sprake is van een daartoe strekkende aanvraag, offerte of opdracht, zijn de bijbehorende, in dit document opgenomen Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen WIMI en een opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door WIMI zijn aanvaard.

 

Artikel 1: algemeen


1.1.
Werving & selectie is de opdracht waarbij WIMI ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door WIMI bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins werkzaam wordt gesteld, respectievelijk aanstelling tot ambtenaar, respectievelijk tot een overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en
de door WIMI geselecteerde kandidaat).


1.2.
De wijze waarop de werving & selectieopdracht door WIMI wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, het honorarium en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.


1.3.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door WIMI voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WIMI aan derden bekend te maken. Indien de opdrachtgever geen overeenkomst aangaat met de kandidaat dient de opdrachtgever de gegevens te vernietigen.


1.4.
WIMI kan ook uit eigen beweging, zonder een daartoe strekkende opdracht of verzoek van de opdrachtgever, potentieel geschikte kandidaten voor opdrachtgever aanbieden met het oog op (mogelijke) vacatures.


1.5.
WIMI is gerechtigd bij de werving van kandidaten voor opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de opdrachtgever.

 

1.6.
De opdrachtgever verstrekt WIMI tijdig alle voor de goede uitvoering van de opdracht en/of overige overeenkomst relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie, de vereiste en gewenste kwalificaties (een indicatie van) het salaris, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.


Artikel 2: honorarium


2.1.
WIMI werkt op basis van ‘no cure no pay’, waarbij alleen honorarium verschuldigd is in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening arbeidscontract van de door WIMI aangedragen kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald in artikel 2.7, of op basis van een honorarium dat in rekening wordt gebracht bij een (andere) succesvolle vervulling.


2.2.
In het geval ‘no cure no pay’ is afgesproken bedraagt bij een succesvolle vervulling het totale honorarium een percentage van het bruto jaarsalaris zoals aangegeven in artikel 2.3, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.


2.3.
Het honorarium bedraagt een percentage van het bruto jaarsalaris op fulltime basis van de geselecteerde kandidaat bij indiensttreding gebaseerd op een fulltime dienstverband. Onder het bruto jaarsalaris worden eveneens 100% van de maximaal haalbare provisie en bonus, alsmede vakantiegeld en 13e maand begrepen. Dit wordt vermeerderd met BTW. Het minimum honorarium bedraagt € 2.000,- exclusief BTW, tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is.


2.4.
Het tarief, vermeerderd met BTW, wordt gefactureerd op het moment dat de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever en de kandidaat is getekend of, indien wordt verzuimd de arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen, in de eerste week van de aanstelling van de geselecteerde kandidaat. Indien de garantieregeling zoals bedoeld in artikel 7.1 uitdrukkelijk schriftelijk vooraf overeengekomen is, wordt gefactureerd bij het verstrijken van een vooraf schriftelijk overeengekomen periode.


2.5.
De opdrachtgever, is behalve het tarief, aan WIMI verschuldigd alle kosten die WIMI ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen WIMI en de opdrachtgever is overeengekomen.


2.6.
De opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek door WIMI de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium, de startdatum en gegevens met betrekking tot garantieregeling bedoeld in artikel 7.1 van de door WIMI geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is WIMI gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren of indien vooraf een vaste honorarium schriftelijk is
overeengekomen, deze volledig(e) (periodes) te factureren exclusief de BTW.

 

2.7.
Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door WIMI aan de opdrachtgever, voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het tarief eveneens verschuldigd indien de door WIMI geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.


Artikel 3: betalingstermijn


3.1.
De betalingstermijn van door WIMI verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.


Artikel 4: klachten


4.1.
Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden van WIMI dienen onverwijld en uiterlijk acht dagen nadat de
werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan WIMI te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en WIMI plaatsvinden. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

Artikel 5: vertragingsrente en kosten


5.1.
Indien de opdrachtgever in verzuim is, is zij aan WIMI een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd conform de wettelijke rente plus twee procent (art. 6:119 BW) over de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. Alle kosten van inning en invordering van de factuur, waaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.Artikel 6: inspanningsverbintenis; exoneratie

 

6.1.
WIMI is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door WIMI geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk. De opdrachtgever aanvaardt dat WIMI op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die WIMI heeft geselecteerd.


6.2.
WIMI schiet in ieder geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehoden tot vergoeding van enige schade indien:


a. WIMI een aanvraag van Opdrachtgever tot Werving & Selectie niet in behandeling neemt; en/of

b. de contacten tussen Opdrachtgever en WIMI voorafgaande aan een mogelijke
    werving & selectie opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van
    Opdrachtgever tot Werving & Selectie, om welke reden dan ook niet leiden tot de
    daadwerkelijke Werving & Selectie van een Kandidaat; en/of
c.  indien een door haar voorgestelde kandidaat, geen arbeidsverhouding met de
     opdrachtgever wenst aan te gaan of een aangegane arbeidsverhouding
     (voortijdig) weer beëindigd.


Artikel 7: garantieregeling


7.1.
Garantieregelingen zijn uitsluitend van toepassing wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Garantieregelingen bestaan altijd uit een regeling waarbij is overeengekomen dat een gedeelte van het honorarium is verschuldigd op het moment van indiensttreding van de bemiddelde kandidaat en een gedeelte dat is verschuldigd na het verstrijken van een vooraf overeengekomen periode. Dit laatste gedeelte geldt als garantieregeling. Wanneer de bemiddelde kandidaat na het verstrijken van deze periode niet meer in dienst is bij opdrachtgever dan is dit laatste gedeelte niet verschuldigd. De garantieregelingen wordt alleen vanaf geweken indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.


7.2.
De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met veranderde functieinhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.


Artikel 8 contractduur opdracht


8.1.
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en WIMI wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijke én schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel 9 geheimhouding


9.1.
Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.


9.2.
De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor
informatie;


a. die op het dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien
    openbaar is geworden zonder schending door de ontvangende partij van een op
    hem rustende geheimhoudingsplicht;
b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit
    was op het moment van verstrekken door de andere partij;
c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde
   gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;
d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van wettelijke
    plicht.


Artikel 10: toepasselijk recht bij geschillen


10.1.
De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van WIMI worden volledig beheerst door Nederlands recht.


10.2.
Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Geschillen tussen WIMI en opdrachtgever uit hoofde van het uitvoeren van de opdracht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond, tenzij op grond van dwingend rechtelijke bepalingen een andere rechter wordt aangewezen.


10.3.
WIMI behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra WIMI opdrachtgever in kennis heeft gesteld.


10.4.
WIMI zal alle persoonsgegevens van haar opdrachtgevers vertrouwelijk behandelen en in overeenstemming met het Privacybeleid van WIMI, dat te vinden is via www.wimi.nu


 »